Informacje

Sklep z zabawkami online

Prowadzenie sklepu internetowego z zabawkami jest dla nas pasją. Zawsze dbamy o to, aby każdy klient znalazł coś dla swojej pociechy i pozytywnie nas zapamiętał. Dzięki temu podejściu możemy pochwalić się ogromną rzeszą stałych klientów, których ciągle przybywa. W naszym sklepie znajdują się zabawki w różnych kategoriach cenowych, wykonane z różnych materiałów - sprzedajemy tylko i wyłącznie produkty, które sami kupilibyśmy naszemu dziecku.

Certyfikat RapidSSL

 

Newsletter

Newsletter krówka rabaty promocje wyprzedaże nowości

Otrzymaj 10% rabatu na pierwsze zakupy po zapisaniu się na nawsletter!

Producenci

Regulamin sklepu internetowego KupujemyZabawki.pl

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Kwieciński TOYMAR, Wężerów 78, 32-090 Słomniki, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6821636127, REGON 365828354.
Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://kupujemyzabawki.pl/.
Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
Konsument - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Klient - osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Konto - konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, który umożliwia także ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, w szczególności zmianę ilości Produktów.
Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Administrator danych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt 4) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu, sposoby dostarczania Zamówionych Produktów Klientowi, a także określa uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz procedurę składania i rozpatrywania reklamacji.

3. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym http://kupujemyzabawki.pl/, prowadzony jest pod firmą Mariusz Kwieciński TOYMAR, Wężerów 78, 32-090 Słomniki, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6821636127, REGON 365828354.

4. Sprzedawca prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży detalicznej zabawek dla dzieci.

§ 2
Dane kontaktowe

1. Adres Sprzedawcy: Wężerów 78, 32-090 Słomniki

2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@kupujemyzabawki.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: + 48 576 493 173

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 68 1950 0001 2006 0006 2090 0001 (Idea Bank S.A.)

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9‑17 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączone w przeglądarce internetowej pliki Cookies.

§ 4
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu z powodu okresowego wykonywania planowanych prac w jego strukturach, tj. konserwacja, przegląd, wymiana elementów, rozbudowa, modernizacja lub z powodu zaistnienia innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, jak siła wyższa, niedozwolone działania osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

6. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.

7. Zabronione jest celowe działanie Klienta na szkodę Sklepu przez: rozsyłanie spamu, prowadzenie w strukturach Sklepu aktywności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, szkodliwą ingerencję w zawartość Sklepu i elementy techniczne Sklepu lub przez dostarczanie treści powszechnie uznawanych za obraźliwe, nieetyczne i o charakterze bezprawnym.

8. Wszystkie prawa do zawartości Sklepu internetowego znajdującego się pod domeną http://kupujemyzabawki.pl/, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, zawartej treści, a także do wzorców, formularzy, wszelkich znaków graficznych, w tym firmowych i marki, logotypów oraz zdjęć należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

§ 5
Zakładanie Konta w Sklepie

1. Umowa z Klientem o założenie konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres poczty e-mail, hasło dostępu i zaakceptowanie Regulaminu Sklepu przez zaznaczenie odpowiedniego pola.

4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego oświadczenia do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 2.

6. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o chęci usunięcia swojego Konta, umowa o założenie Konta przez Klienta zostaje rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia.

7. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi umowę o założenie Konta, jedynie w przypadku zmiany formuły funkcjonowania Sklepu (całkowita rezygnacja z prowadzenia Kont Klientów), zakończenia działalności Sklepu lub naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta.

8. W przypadku wypowiedzenia umowy o założenie Konta w Sklepie przez Sprzedawcę, umowa rozwiąże się z upływem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Klienta w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią. Wypowiedzenie może nastąpić w formie pisemnej bądź na adres pocztowy e-mail podany przez Klienta.

§ 6
Zasady składania Zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są przez Formularz zamówienia w Sklepie.

2. Zamówienia przez Formularz zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. W celu złożenia Zamówienia przez Formularz zamówienia należy:
a) Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie),
b) Należy wybrać Produkty będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny), dzięki czemu Produkty zostaną dodane do Koszyka,
c) Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
d) Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, adresu dostawy Produktu, adresu poczty e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz wybrać sposób dostarczenia Produktu,
e) Zapoznać się i zaakceptować treści Regulaminu przez zaznaczenie odpowiedniego pola,
f) Kliknąć przycisk “Potwierdź zakup”, co jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy. Zawarcie umowy następuje z chwilą wprowadzenia w powyższy sposób danych do środka komunikacji elektronicznej Sprzedawcy, w taki sposób, że może się on zapoznać z ich treścią. Sprzedawca wysyła następnie do Klienta wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie złożenia Zamówienia.
g) Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient poda swoje prawidłowe dane, w tym adres dostawy, adres poczty e-mail i numer telefonu.

5. Klient ma prawo do modyfikacji danych Zamówienia dopóki Sklep nie potwierdził możliwości, gotowości i przystąpienia do realizacji Zamówienia.

6. W przypadku braku lub nieprawidłowości części wymaganych danych, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia lub poprawy danych.

7. Jeżeli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia złożonego przez Klienta.

8. Zabronione jest dodawanie w Formularzu zamówienia treści o charakterze bezprawnym.

§ 7
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a) Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
b) Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
c) Dostarczenie do Paczkomatu,
d) Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Wężerów 78, 32-090 Słomniki.

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a) Płatność gotówką przy odbiorze,
b) Płatność gotówką za pobraniem,
c) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
d) Płatności elektroniczne,
e) Płatność kartą płatniczą.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

4. W przypadku niektórych Produktów Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia metod płatności i dostawy poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

§ 8
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Wszelkie informacje o Produktach znajdujące się na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich ceny, zdjęcia, opisy, parametry techniczne i użytkowe stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.

3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

4. W przypadku wyboru przez Klienta:
a) Płatności przelewem, płatności elektronicznej albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane,
b) Płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki,
c) Płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 4 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

8. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty e‑mail Klienta.

9. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego na stronie „Czas realizacji i dostawa” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

12. Do każdego zrealizowanego Zamówienia dołączony zostanie dokument sprzedaży zgodny z aktualnymi przepisami podatkowymi.

13. W sytuacji naruszenia niniejszego Regulaminu przez Klienta, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub naprawy wyrządzonej szkody z wyznaczeniem terminu 7 dni, Sprzedawca może rozwiązać Umowę Sprzedaży z zachowaniem wypowiedzenia 14 dni.

§ 9
Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość

1. Konsument może w terminie 30 dni odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od Umowy zawartej na odległość, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy zawartej na odległość wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 2. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), dostępnym również na stronie internetowej Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość.

7. Skutki odstąpienia od Umowy zawartej na odległość:
a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.
b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
g) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

9. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy Sprzedaży:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość,
e) w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość,
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
j) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

§ 10
Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.

4. Klient może zgłaszać reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, jak i związane z świadczeniem usług drogą elektroniczną.

5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w § 2 niniejszego Regulaminu adresy Sprzedawcy.

6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady lub problemu, okoliczności jej wystąpienia (w tym datę), dane Klienta składającego reklamację, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), żądania Klienta w związku z reklamacją i czytelny podpis Klienta.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

8. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 2 niniejszego Regulaminu.

9. Produkty mogą posiadać gwarancję Sprzedawcy, importera lub producenta.

10. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść i czas obowiązywania będą zawarte w opisie Produktu w Sklepie.

§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą.
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12
Przetwarzanie danych osobowych w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego używane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celach marketingowych.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Klient zapisując się na biuletyn informacyjny (newsletter) Sklepu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami).

7. Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania biuletynu informacyjnego (newsletter).

8. W celach analizy statystycznej i świadczenia usług na jak najwyższym poziomie, Sklep korzysta z informacji zapisywanych na urządzeniu końcowym Klienta przy pomocy plików Cookies. Informacje są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się Klienta za pomocą przeglądarki internetowej ze stroną internetową Sklepu. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies, a także może zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby nie zapisywała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Ograniczenie lub wyłączenie dostępu plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu, a także może uniemożliwić składanie zamówień w Sklepie (np. przez uniemożliwienie logowania do Konta lub korzystania z koszyka zakupowego). Jeżeli Klient nie zmienił ustawień przeglądarki tak, aby nie zapisywała informacji na urządzeniu końcowym Klienta, to jednocześnie wyraża zgodę na zapisywanie plików Cookies na tym urządzeniu Klienta.

9. Szczegółowa treść Polityki Prywatności znajduje się na stronie Sklepu.

§ 13
Postanowienia końcowe

1. Umowy Sprzedaży zawierane poprzez Sklep są w języku polskim.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwerów pocztowych, w tym za usuwanie i blokowanie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres e-mail przez zdalne systemy antyspamowe lub przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu końcowym Klienta.

3. Ustawienia osobiste w urządzeniu końcowym Klienta mogą powodować różnice w wizualizacji Produktu, a jego wyglądem rzeczywistym.

4. Nazwy, logotypy i pozostałe znaki identyfikacyjne producentów, marek i Produktów zamieszczone na stronach Sklepu służą w celach informacyjnych i identyfikacyjnych. Mogą być chronione lub zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

5. Spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian zapisów w Regulaminie z powodu zaistnienia ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, przyczyn technicznych, organizacyjnych, zmian sposobów płatności i dostaw w Sklepie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej Sklepu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta na co najmniej 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Powiadomienie zostanie wysłane na podany adres e-mail Klienta i zawierać będzie odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według zapisów obowiązujących w dniu składania Zamówienia. Jeżeli Klient posiadający Konto w Sklepie nie akceptuje nowej treści Regulaminu, to obowiązany jest zawiadomić o tym Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania Klienta o zmianie treści Regulaminu. Brak akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy o założenie Konta.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23 listopada 2016 roku.

Załącznik 1: Odstąpienie od umowy zawartej na odległość